Richard S. John LL.B. (Southampton)

Ganwyd a magwyd Richard yn Aberystwyth, gan fynychu Ysgol Ramadeg Ardwyn ac Ysgol Gyfun Penglais, lle’r oedd yn brif fachgen yn ei flwyddyn olaf. Ym 1981, graddiodd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Southampton ac, wedi iddo basio’i arholiadau cyfreithiwr, cwblhaodd ei erthyglau gyda Parry’s & Baillie yn Chatham, Caint.

Ym Mehefin 1985, cymhwysodd Richard fel cyfreithiwr a dychwelodd i Aberystwyth fel cyfreithiwr cyswllt gydag W A Bowen a Griffiths. Arhosodd gyda’r cwmni hwnnw wedi iddo ymuno â Morris Bates a Godwin ond gadawodd i ymuno ag Alun Thomas ym 1987.

Ym 1989, daeth Richard ac Alun yn bartneriaid. Ymgyfreitha yw cefndir cyfreithiol Richard. Roedd yn aelod o’r Gymdeithas Cyfreithwyr sy’n ymwneud â Niwed Personol ac ar banel cyfreithwyr asiantaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron. suriname . Richard yw partner reoli’r cwmni ac ef a dreialodd gais llwyddiannus y cwmni i gael Masnachfraint Cymorth Cyfreithiol a’r Cynllun Ansawdd Trawsgludo.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Richard wedi arbenigo mewn trawsgludo preswyl a masnachol i unigolion a chwmnïau. Mae Richard yn gweithredu ar ran prif ddatblygwyr yr ardal ac wedi bod yn gysylltiedig â chynllun ailddatblygu harbwr Aberystwyth a’r datblygiadau tai newydd yn Aberystwyth a phentrefi cyfagos.

Gyda’r cwmni’n mynd o nerth i nerth a mwy o alw am arbenigedd, mae Richard yn treulio llawer o’i amser yn gwneud gwaith trawsgludo domestig a masnachol ac ewyllysiau a phrofiant.

Prif ddiddordebau Richard yw cadw’n heini, chwarae pêl-droed a cherddoriaeth. Mae wedi bod ar y teledu a’r radio yn trafod materion cyfreithiol ac wedi bod yn gyfarwyddwr cerddoriaeth ar nifer o ddarllediadau teledu a radio.