Cynllunio ewyllysiau, etifeddiadau ac gweinyddu ystadau.

Mae Alun Thomas a John yn cydnabod bod llawer o bobl yn osgoi gwneud ewyllys am eu bod nhw’n meddwl ei bod hi’n ffordd anodd, costus neu annymunol o’u hatgoffa am farwolaeth. Ond mewn gwirionedd, gall y gwrthwyneb fod yn wir. Mae ein cleientiaid wedi darganfod fod gwneud ewyllys yn syml, yn rhad ac yn rhoi tawelwch meddwl iddynt. Mae ein hadran ewyllysiau’n cynnig gwasanaeth cyflym a syml. Gallwn weld ein cleientiaid yn ein swyddfa neu yn eu cartrefi.

Weithiau, mae pobl o’r farn mai dim ond y cefnog sydd angen gwneud ewyllys. Nid dyma’r achos. Dylai unrhyw un sy’n pryderi am faterion teuluol wneud ewyllys. Gall pobl â phlant wneud ewyllys er mwyn penodi gwarcheidwaid. Gall pobl ag ystâd sy’n werth £325,000 neu fwy arbed treth etifeddiant i’w hanwyliaid trwy wneud ewyllys.

Gall y goblygiadau o fethu a gwneud ewyllys fod yn ddifrifol am mai’r gyfraith fydd yn pennu sut i rannu’r ystâd. Mewn sefyllfa o’r fath, gall hyn fod yn groes i’ch dymuniadau neu efallai na fydd yn diwallu anghenion eich teulu.

Ewyllysiau a Phrofiant

Pan fydd rhywun yn marw, gall delio â gweinyddiaeth eu hystâd fod y peth olaf y mae’r rhai sy’n agos atynt yn dymuno delio ag ef. Rydyn ni yma i helpu. Gallwn ddelio â’r holl gamau sy’n angenrheidiol i gael grant cynrychiolaeth ac yna, os mai chi yw’r cynrychiolydd personol, eich gadael i gwblhau gweinyddu’r ystâd; neu gallwn ni ill dau gael y grant a chwblhau gweinyddu’r ystâd.

 • Casglu manylion yr holl asedau sy’n eiddo i’r ymadawedig a chael unrhyw brisiadau angenrheidiol
 • Casglu manylion unrhyw rwymedigaethau sy’n ddyledus adeg marwolaeth ac unrhyw gostau angladd.
 • asesu a oes unrhyw dreth etifeddiaeth yn daladwy ac ymdrin â’r Swyddfa Trethi Cyfalaf;
 • paratoi llw’r cynrychiolydd personol ac unrhyw Gyfrif Refeniw mewndirol angenrheidiol i gefnogi cais am roi cynrychiolaeth;
  ar ôl derbyn y grant, casglu’r asedau a setlo unrhyw rwymedigaethau;
 • asesu a yw unrhyw dreth incwm yn daladwy neu’n ddyledus i’w had-dalu, paratoi unrhyw ffurflenni neu hawliadau angenrheidiol a delio â Chyllid y Wlad;
 • dosbarthu’r ystâd yn unol â’r gyfraith.

Ar gyfartaledd, ymdrinnir ag ystadau syml o fewn 3 – 8 mis. Fel arfer, mae cael grant profiant yn cymryd 6 – 8 wythnos. Yna mae casglu asedau yn dilyn, a all gymryd rhwng 4 a 6 wythnos. Unwaith y bydd hyn wedi’i wneud, gallwn ddosbarthu’r asedau, sydd fel arfer yn cymryd tua 4 wythnos. Fodd bynnag, ni ddylai cynrychiolwyr personol ddosbarthu’r ystâd nes bod 6 mis wedi mynd heibio o roi profiant neu gellid eu dal yn atebol yn bersonol am unrhyw hawliadau a gyflwynwyd o dan Ddeddf Etifeddiaeth (Annibyniaeth Teulu) 1975. Am y rheswm hwnnw, lle partneriaid yn ein cwmni yw’r cynrychiolwyr personol, byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r terfyn amser hwn gael ei arsylwi.
Bydd yr union gost ar gyfer delio â gweinyddu ystâd yn dibynnu ar amgylchiadau unigol y mater. Er enghraifft, os oes un buddiolwr a dim eiddo, bydd y costau ar ben isaf yr ystod. Os oes sawl buddiolwr, eiddo a chyfrifon banc lluosog, bydd y costau ar y pen uchaf.
Cyfrifir ein taliadau yn unol â Gorchymyn Taliadau Cyfreithwyr (Busnes Angynhennus) 1994. Mae hyn yn darparu cydnabyddiaeth cyfreithiwr i’r materion hyn fod yn swm a all fod yn deg ac yn rhesymol o ystyried holl amgylchiadau’r achos. Y ffactorau pwysicaf i’w hystyried yw’r amser a dreulir wrth ddelio â’r mater a gwerth yr ystâd. Mae ffactorau eraill hefyd, megis cymhlethdod a phwysigrwydd y mater, y sgil dan sylw a’r angen am frys.
Bydd ein taliadau fel arfer yn cynnwys elfen amser ac elfen o werth. Mae gennym system cofnodi amser cyfrifiadurol sy’n cofnodi’r amser a dreulir gan ein cyfreithwyr y ffeil. Mae gan bob cyfreithiwr cyfradd cost yr awr. Cyfradd yr awr Alun Thomas a Richard John yw £275.00. Cyfradd yr awr Awel Jones, Patrick Lewis, Rhodri Jones yw £200.00 a Helen Clow yw £255.00.
Yr elfen werth yw 0.75% o werth y cartref lle’r oedd yr ymadawedig yn berchen arno yn ei enw ef yn unig neu 0.5% o werth y cartref lle’r oedd yr ymadawedig yn berchen arno ar y cyd â pherson arall. Yr elfen gwerth ar gyfer gweddill yr ystâd hyd at £1 miliwn yw 1.0%. Mae canrannau llai yn berthnasol ar gyfer ystadau mwy. Nid yw’r ffioedd hyn yn cynnwys gwerthu eiddo a gellir rhoi amcangyfrif ar wahân ar gyfer y gwaith hwn.
Mae taliadau yn gostau sy’n gysylltiedig â’ch mater sy’n daladwy i drydydd parti, fel ffioedd llys. Fel arfer, maent yn cynnwys:

 • Ffi cais am brofiant o tua £273.00.
 • £7.00 rhegi llw’r llw (fesul ysgutor)
 • Methdaliad yn unig chwiliadau Adran Pridiannu Tir yn unig (£2.00 y buddiolwr)
 • £109.20 Post yn The London Gazette – Yn amddiffyn rhag hawliadau annisgwyl gan gredydwyr anhysbys.
 • £159.00 Post mewn Papur Newydd Lleol – Mae hyn hefyd yn helpu i amddiffyn rhag hawliadau annisgwyl.

Am fwy o wybodaeth, gyrrwch eich manylion atom trwy ein ffurflen ymholiad gyfrinachol neu ffoniwch ni.
Gellir hefyd gweld proffiliau ein tîm ewyllysau a phrofiant ar ein tudalennau Proffil Cyfreithwyr.

Mae’r bobl ganlynol yn gyfrifol am Cynllunio Ewyllysiau ac Etifeddiadau: